Alla sökresultat för "avkastningsvärde"

Nedan presenteras alla resultat för sökningen: avkastningsvärde

Definition av Enterprise value

Enterprise value är värdet på företaget (rörelsen eller Rörelsevärde). Skulderna plus marknadsvärdet för aktierna: EV = marknadsvärde eget kapital + bokförda skulder – likvida medel. Enterprise value definieras som marknadsvärdet på det egna kapitalet justerat för nettoskulden. Detta motsvarar vad som kallas företagsvärde och eftersom den eventuella kassan justeras förblir skuldvärdet ett nettovärde. Skulderna skall vara uttryckta i mark…

Kassaflödesvärdering

En kassaflödesvärdering värderar ett företag utifrån dess kommande framtida vinster, och som sedan justeras till ett värde idag. Här följer en guide som steg för steg förklarar hur du gör en DCF-värdering. DCF-värdering steg för steg Denna guide är uppdelad i 10 olika steg. Alla steg är olika till innehåll, svårighetsgrad och i tidsaspekt. Troligen kommer du att klara av alla stegen på 30 minuter, lite beroende på vilket företag du utför en…

Bolagsvärdering online

× Vi erbjuder värdering av bolag för endast 6.995 kr. Bolagsvärderingen är helt oberoende och utförs av en professionell bolagsvärderare Läs mer här →.  Är du emellertid nyfiken på att testa att värdera ditt bolag online, för att få en bättre förståelse för vad som verkligen driver värde i ett bolag så kan du fortsätta nedan. Värdera bolag online Nedan kan ni testa vår webb-baserade värderingstjänst som möjliggör att ni kan vä…

Definition av NPV

Net present value – nuvärdesberäkning av framtida kassaflöden relaterade till en investering. NPV jämför ett värde av en krona idag jämfört med samma krona i framtiden med beaktande av inflation och avkastningskrav. Om NPV är positivt skall man investera i projektet, om NPV är negativt skall man inte göra det… När använder man Net present value Man använder NPV när man skall rangordna olika investeringsalternativ. Den investering m…

Definition av Kapitalstruktur

Av balansräkningens högra sida framgår hur ett företag har finansierat sina tillgångar. Ett företag kan finansieras genom antingen eget kapital eller skulder, dock förekommer det även hybrider av dessa som till exempel konvertibler vilket är en blandning av eget kapital och en skuld. Begreppet skulder kan brytas ned i räntebärande respektive ej räntebärande skulder. Räntebärande skulder utgörs vanligtvis av hos bank upptagna lån samt av oblig…

Vad bestämmer ett företags värde?

Ett företags värde påverkas av ett flertal olika variabler: Nuvarande verksamhet Långsiktig tillväxt Långsiktig marginal WACC/risk förknippad med verksamhet Nuvarande verksamhet påverkas av: Volym och omfattning av verksamhet Utfall kontra budget Analys och förklaring av avvikelser Långsiktig tillväxt: Styrka i affärsmodell Marknadens utveckling Position på marknaden Långsiktig marginal: Bevisad effektivitet i inkörda enheter Optimal mix…

Värdera företag online

× Vi erbjuder värdering av företag för endast 6.995 kr. Värderingen är helt oberoende och utförs av en professionell företagsvärderare Läs mer här →.  Är du emellertid nyfiken på att testa att värdera ditt företag online, för att få en bättre förståelse för vad som verkligen driver värde i ett företag så kan du fortsätta nedan. Värdering av företag online Genom att fylla i information nedan kan du värdera företag online genom…

Vad är ditt bolag värt?

Att veta vad som skapar värde för ett företags aktieägare är viktigt både för företagsledare såväl som aktieägare. Företagets värde och dess framgång på marknaden korrelerar och ju bättre det går för ditt företag desto mer är det antagligen värt. Nedan har vi ställt samman en kassaflödesmodell för att du enkelt skall kunna veta vad ditt bolag är värt. Att värdera ett bolag är en komplex process där olika metoder och angreppssätt kombineras fö…

Vad är en kassaflödesvärdering?

En kassaflödesvärdering beaktar att nuvärdet av en investering beror på prognostiserade framtida kassaflöden som nuvärdesberäknas (diskonteras) med en kalkylränta som dels återspeglar marknadens allmänna avkastningskrav, dels den specifika risk som värderingsobjektet är förknippat med. Avkastningsvärdet av de framtida kassaflödena är baserat på kassaflödet före finansieringskostnader. De finansiella kostnaderna beaktas istället vid fastställande…

Nyckeltalsvärdering (jämförbar värdering)

Vid en jämförbar värdering, så värderas ett företag utifrån nyckeltal på liknande företag som är noterade. De börslistade företagens marknadsvärde sätts i förhållande till framtida vinster och försäljning. Exempel på nyckeltal är t.ex. EV/EBITDA, EV/EBIT, P/E osv. Steg för steg guide ”trading comps” Nedan kommer vi att guida er i en nyckeltalsvärdering, jämförbar värdering eller trading comps värdering som det även kallas. Värt a…

Kontaktinformation

Det är alltid roligt att höra från nuvarande och blivande kunder. Hör av dig genom info nedan så kan vi diskutera hur vi kan hjälpas åt.

  • 08-670 90 60
  • ucaffarsfakta@uc.se

Öppettider företagsvärdering

  • Måndagar: 08:00 - 17:00
  • Tisdagar: 08:00 - 17:00
  • Onsdagar: 08:00 - 17:00
  • Torsdagar: 08:00 - 17:00
  • Fredagar: 08:00 - 16:00
Producerad av PJ Invest AB. | Copyright ©2008. All Rights Reserved.