Bolagsvärdering online

Genom att fylla i information nedan kan du värdera bolag online genom en avancerad algoritm

× Vi erbjuder värdering av bolag för endast 7.495 kr. Bolagsvärderingen är helt oberoende och utförs av en professionell bolagsvärderare Läs mer här →Är du emellertid nyfiken på att testa att värdera ditt bolag online, för att få en bättre förståelse för vad som verkligen driver värde i ett bolag så kan du fortsätta nedan.

Värdera bolag online

Nedan kan ni testa vår webb-baserade värderingstjänst som möjliggör att ni kan värdera bolag helt kostnadsfritt. Syftet är att användaren skall få en förståelse om vad som driver ett bolags värde. Dock kräver denna värderingsmodell en del förkunskaper och ekonomisk insikt i det bolag som skall värderas. Den mesta informationen hittar du i bolagets årsredovisning, men kräver även en del antaganden om framtiden. Om du skulle tycka att denna version av webbaserad bolagsvärdering är för komplicerad kan ni antingen beställa en bolagsvärdering eller testa den enkla värderingen istället.

Värderingen utgår ifrån dina prognoser och de inputs som du gör, vilket fungerar som underlag till en kassaflödesvärdering samt en jämförbar värdering baserade på noterade nordiska företag (trading comps). Dessa värderingssätt flätas därefter samman genom en avancerad algoritm baserad på vedertagna värderingsmodeller.

Bolagsvärdering – Instruktioner

Värdera bolag online – viktiga tips

 • Fyll i alla fält för att värdera bolag online
 • Använd punkter (.) som kommatecken vid behov, t.ex. 4.5:
 • Du kan själv välja om du vill använda faktiska tal, tusental eller miljontal på de siffror du skriver in. Värdet på företaget anpassas efter de siffror som du matar in, så om du t.ex. skriver in i tusental presenteras värdet på bolaget i tusental. Omsätter ditt företag t.ex. 2 Mkr kan du antingen skriva in 2 000 000, 2 000 eller 2.0 på t.ex. omsättning. Det viktiga är att du är konsekvent rakt igenom!
 • Om det är någon input som du inte förstår nedan och som behöver förklaras, då kan du hitta utförliga instruktioner till denna bolagsvärdering här »
 • Alla eventuella frågor ställer ni längst ned som en kommentar på sidan

Anvisningar till ”utförlig” värdering

  1. Försök att göra en realistisk omsättningsprognos för de kommande fem åren, som du kan uppnå genom organisk tillväxt, räkna alltså inte med potentiella förvärv i omsättningssiffrorna. I vårt exempel nedan har vi först analyserat historien och kommit fram till att tillväxten t.o.m varit negativ (-2,3%). Vi bedömer dock att verksamheten växer med 4% per år framöver och har därför valt att räkna fram omsättningssiffror utifrån en tillväxttakt om 4%. Vi skriver därför in under år 0: 36.5 och därefter för år 1 till år 5: 37.9, 39.5 41.0, 42.7 respektive 44.4 i modellen.

Omsättningsprognos

  1. Uppskatta företagets lönsamhetsnivå innan avskrivningar i %. EBITDA marginalen får du fram genom att addera rörelseresultatet med avskrivningar och dividera denna summa med omsättningen. Enligt vårt exempel nedan skulle EBITDA marginalen bli: (4 401 908 + 383 854)/36 377 469 = 13%. Vi bedömer att denna marginal är rimlig även i framtiden varpå vi skriver in 13% för samtliga år.

EBITDA

  1. Avskrivningar år 0. I vårt exempel, enligt ovan, skriver vi in 0.383 eftersom vi använder Mkr i alla våra siffror.
  2. Om du vet hur mycket ditt företag investerat i t.ex. maskiner och inventarier (beroende på din verksamhet) så skriver du in detta värde. Om du inte vet exakt kan du jämföra ingående och utgående värde på materiella och immateriella tillgångar för ett år (se nedan). För vår verksamhet är finansiella anläggningstillgångar inte relevant (eftersom detta är placeringar av företagets pengar och inte något som hör till verksamheten) och vi har inga immateriella tillgångar.Alltså jämför vi endast skillnaden materiella anläggningstillgångar mellan 2009 och 2008 (1 290 966-1 660 420) = -369 454. Därefter måste vi lägga till avskrivningar (samma som vi använde tidigare) för att veta exakt hur mycket företaget investerat under året i anläggningstillgångar; -369 454 + 383 854 = 14 400.Den verksamheten vi skall värdera har under året investerat endast 14 tkr vilket är osedvanligt lite och troligen hänförligt till den finansiella krisen under 2008/2009 och den stora osäkerhet som då rådde. Istället för att skriva in 0.014 i modellen väljer vi att skriva in 0.5 för Capex, eftersom detta är en nivå som vi bedömer krävs under ett normalt år.Om din verksamhet å andra sidan uppvisar extra stora investeringar för året du jämför med, försök att justera ned mot ett ”normalvärde”. Är du fortfarande inte säker på vad du skall skriva in, gör samma analys som vi gjorde ovan fast för fler år. Om man sätter årets investeringar i förhållande till omsättningen får man fram det relativa värdet i % vilket kan appliceras för att hitta en normalnivå.

Capex uträkning

  1. Kortfristiga fordringar används för att räkna ut rörelsekapitalet i modellen och är summan av varulagret, kundfordringar, förutbetalda kostnader och övriga intäkter. I vårt exempel avrundar vi lite, vilket ger: 4.0 + 3.7 = 7.7.

Kortfristiga fordringar

  1. Skriv därefter in vad företaget har för kortfristiga skulder vilka består av förskott från kunder, leverantörsskulder, aktuell skatteskuld, övriga skulder samt upplupna kostnader och förutbetalda intäkter. Inga räntebärande skulder skall inkluderas i denna post. I vårt exempel nedan skriver vi in 3.8.

Kortfristiga skulder

 1. Skriv in företagets nettoskuld. Om företaget har större kassa än skulder så blir detta värde negativt. Formeln är: räntebärande skulder – kassa. Företaget i vårt exempel har ”endast” en kassa om 9 Mkr och inga långfristiga skulder vilket ger: 0 – 9 = -9 Mkr.
 2. Storleksvariablen justerar small cap premium, vilket i princip betyder att ju mindre ditt företag är desto högre avkastningskrav ställs på det -> vilket i sin tur påverkar värderingen. I vårt exempel väljer vi 10-50 Msek eftersom vårt företag omsätter ca 40 Mkr.
 3. Välj bransch. Försök att titta igenom listan noga, eftersom den branschen du väljer påverkar värdet på ditt företag. Skulle du inte hitta exakt din bransch, så försök att i möjligaste mån välja någon som är lik din bransch. T.ex. om du tillverkar fönster och du inte hittar just ”fönsterbranschen” i listan, så väljer du lämpligen ”snickarbranschen” istället om nu denna skulle finnas.
 4. Lycka till med värderingen! Nedan ser du hur vår värdering ser ut innan vi tryckt på ”värdera bolag”

Input bolagsvärdering

Avancerade algoritmer

De värderingar som utförs på foretagsvardering.org:s hemsida sker genom egenutvecklade avancerade algoritmer. De är inte på något sätt anpassade till ett specifikt företag, utan algoritmen är utvecklad för att vara generell och passa de flesta företag.

Anpassning efter bransch, risk och storlek

Anpassning till varje företag sker, förutom prognosantaganden och utfall, genom variabler såsom bransch, storlek och risk. Den största påverkan för värderingen är den framtida tillväxttakt som användaren matar in. Om denna är hög, kommer även värderingen att bli hög. Detta kanske inte är realistiskt alla gånger, och marknaden brukar inte alltid fullt ut betala för framtida prognostiserade tillväxt. Så om du gör inputs, se till att göra dessa rimliga, annars kommer värdet att överskattas.

Hemligheter?

Algoritmen eller underliggande data publiceras inte på sajten eftersom algoritmen är något som vi jobbat hårt med för att själva utveckla, och den data vi har för olika branscher har vi köpt av tredjepartsleverantör som uppdateras kontinuerligt. En sak är säker, det är ingen rocket-science, det är hårt slit och anpassning av vedertagna värderingsmodeller.

Användning av våra värderingsmallar

Resultatet av våra värderingar är inte avsedd att ligga till grund som expertutlåtande vid förhandlingar i domstol eller hos annan myndighet. foretagsvardering.org påtar sig inte något ansvar för direkt eller indirekt förlust eller skada av vad slag det vara må, som grundar sig på användandet av värderingen.

Ansvar

Det finns inget absolut riktigt värde på ett bolag utan värdet baseras på de ingångsvärden som man utgått ifrån i värderingsmodellen. foretagsvardering.org kan därför inte garantera att det bolagsvärde som presenteras överensstämmer med det värde som blir det slutgiltiga vid t.ex. en försäljning.

2014A 2015E 2016E 2017E 2018E 2019E
1. Omsättning:
2. EBITDA %*:
*EBITDA-marginal i %, dvs Rörelseresultat före avskrivningar och nedskrivningar i % av omsättning.

Investeringar, rörelsekapital, nettoskuld: 2014A
3. Avskrivningar 2014:
4. Årliga investeringar 2014*:
5. Kortfristiga fordringar 2014**:
6. Kortfristiga skulder 2014***:
7. Nettoskuld 2014****:

*Årliga investeringar: Om osäker, använd samma belopp som avskrivningar 2014A. Annars är formeln: anläggningstillgångar 2014 – anläggningstillgångar 2013 + avskrivningar 2014 = Årliga investeringar (CAPEX).

**Kortfristiga fordringar = Kundfordringar + övriga fordringar + förutbetalda kostnader + eventuell rörelsekassa. Ibland samma som: Omsättningstillgångar – likvida medel.

***Kortfristiga skulder: = Leverantörsskulder + aktuell skatteskuld + övriga skulder + upplupna kostnader och förutbetalda intäkter. Skulderna är ej räntebärande. Oftast samma som summa kortfristiga skulder.

****Nettoskuld = Räntebärande skulder – likvida medel. I likvida medel skall alla företagets pengar inkluderas, kan även finnas likvida medel i posten kortfristiga placeringar. Dubbelkolla årsredovisning. Om kassan är större än räntebärande skulder bli nettoskulden negativ (t.ex. -100).

Storlek och bransch:
8. Storlek på verksamhet (omsättning):
9. Bransch:

×Genom att fylla i finansiell information ovan och trycka på knappen värdera bolag, så förstår jag att detta är en räkneövning och ingen riktigt värdering av ett bolag. Ingen bolagsvärdering som inte har ett visst manuellt inslag som har granskat av en professionell bolagsvärderare är helt seriös. Tjänsten tillhandahålls för att visa vad som driver värde i ett bolag. Kommentarer mottages tacksamt undertill i kommentarsfältet.

Kontaktinformation

Det är alltid roligt att höra från nuvarande och blivande kunder. Hör av dig genom info nedan så kan vi diskutera hur vi kan hjälpas åt.

 • 08-670 90 60
 • ucaffarsfakta@uc.se

Öppettider företagsvärdering

 • Måndagar: 08:00 - 17:00
 • Tisdagar: 08:00 - 17:00
 • Onsdagar: 08:00 - 17:00
 • Torsdagar: 08:00 - 17:00
 • Fredagar: 08:00 - 16:00