Anvisningar till ”utförlig” värdering

× Övergripande tips:

 • Fyll i alla fält!
 • Använd punkter (.) som kommatecken vid behov, t.ex. 4.5: 
 • Du kan själv välja om du skall använda faktiska tal, tusental eller miljontal på de siffror du skriver in eftersom värdet på företaget ”anpassas” efter de siffror som du matar in. Omsätter ditt företag t.ex. 2 Mkr kan du antingen skriva in 2 000 000/ 2 000 eller 2.0 på omsättningsraden. Det viktiga är att du är konsekvent rakt igenom! Om ditt företag omsätter under 5 Mkr, då rekommenderar vi att du skriver in som Tkr eller som faktiskt utfall utan avrundning, av den anledningen att resultatet av värderingen blir tydligare för dig.

 1. Försök att göra en realistisk omsättningsprognos för de kommande fem åren, som du kan uppnå genom organisk tillväxt, räkna alltså inte med potentiella förvärv i omsättningssiffrorna. I vårt exempel nedan har vi först analyserat historien och kommit fram till att tillväxten t.o.m varit negativ (-2,3%). Vi bedömer dock att verksamheten växer med 4% per år framöver och har därför valt att räkna fram omsättningssiffror utifrån en tillväxttakt om 4%. Vi skriver därför in under år 0: 36.5 och därefter för år 1 till år 5: 37.9, 39.5 41.0, 42.7 respektive 44.4 i modellen.

Omsättningsprognos

  1. Uppskatta företagets lönsamhetsnivå innan avskrivningar i %. EBITDA marginalen får du fram genom att addera rörelseresultatet med avskrivningar och dividera denna summa med omsättningen. Enligt vårt exempel nedan skulle EBITDA marginalen bli: (4 401 908 + 383 854)/36 377 469 = 13%. Vi bedömer att denna marginal är rimlig även i framtiden varpå vi skriver in 13% för samtliga år.

EBITDA

  1. Avskrivningar år 0. I vårt exempel, enligt ovan, skriver vi in 0.383 eftersom vi använder Mkr i alla våra siffror.
  2. Om du vet hur mycket ditt företag investerat i t.ex. maskiner och inventarier (beroende på din verksamhet) så skriver du in detta värde. Om du inte vet exakt kan du jämföra ingående och utgående värde på materiella och immateriella tillgångar för ett år (se nedan). För vår verksamhet är finansiella anläggningstillgångar inte relevant (eftersom detta är placeringar av företagets pengar och inte något som hör till verksamheten) och vi har inga immateriella tillgångar.
   Alltså jämför vi endast skillnaden materiella anläggningstillgångar mellan 2009 och 2008 (1 290 966-1 660 420) = -369 454. Därefter måste vi lägga till avskrivningar (samma som vi använde tidigare) för att veta exakt hur mycket företaget investerat under året i anläggningstillgångar; -369 454 + 383 854 = 14 400.
   Den verksamheten vi skall värdera har under året investerat endast 14 tkr vilket är osedvanligt lite och troligen hänförligt till den finansiella krisen under 2008/2009 och den stora osäkerhet som då rådde. Istället för att skriva in 0.014 i modellen väljer vi att skriva in 0.5 för Capex, eftersom detta är en nivå som vi bedömer krävs under ett normalt år.Om din verksamhet å andra sidan uppvisar extra stora investeringar för året du jämför med, försök att justera ned mot ett ”normalvärde”. Är du fortfarande inte säker på vad du skall skriva in, gör samma analys som vi gjorde ovan fast för fler år. Om man sätter årets investeringar i förhållande till omsättningen får man fram det relativa värdet i % vilket kan appliceras för att hitta en normalnivå.

Capex uträkning

  1. Kortfristiga fordringar används för att räkna ut rörelsekapitalet i modellen och är summan av varulagret, kundfordringar, förutbetalda kostnader och övriga intäkter. I vårt exempel avrundar vi lite, vilket ger: 4.0 + 3.7 = 7.7.

Kortfristiga fordringar

  1. Skriv därefter in vad företaget har för kortfristiga skulder vilka består av förskott från kunder, leverantörsskulder, aktuell skatteskuld, övriga skulder samt upplupna kostnader och förutbetalda intäkter. Inga räntebärande skulder skall inkluderas i denna post. I vårt exempel nedan skriver vi in 3.8.

Kortfristiga skulder

 1. Skriv in företagets nettoskuld. Om företaget har större kassa än skulder så blir detta värde negativt. Formeln är: räntebärande skulder – kassa. Företaget i vårt exempel har ”endast” en kassa om 9 Mkr och inga långfristiga skulder vilket ger: 0 – 9 = -9 Mkr.
 2. Storleksvariablen justerar small cap premium, vilket i princip betyder att ju mindre ditt företag är desto högre avkastningskrav ställs på det -> vilket i sin tur påverkar värderingen. I vårt exempel väljer vi 10-50 Msek eftersom vårt företag omsätter ca 40 Mkr.
 3. Välj bransch. Försök att titta igenom listan noga, eftersom den branschen du väljer påverkar värdet på ditt företag. Skulle du inte hitta exakt din bransch, så försök att i möjligaste mån välja någon som är lik din bransch. T.ex. om du tillverkar fönster och du inte hittar just ”fönsterbranschen” i listan, så väljer du lämpligen ”snickarbranschen” istället om nu denna skulle finnas.
 4. Lycka till med värderingen! Nedan ser du hur vår värdering ser ut innan vi tryckt på ”värdera företag

Input bolagsvärdering

Kontaktinformation

Det är alltid roligt att höra från nuvarande och blivande kunder. Hör av dig genom info nedan så kan vi diskutera hur vi kan hjälpas åt.

 • 08-670 90 60
 • ucaffarsfakta@uc.se

Öppettider företagsvärdering

 • Måndagar: 08:00 - 17:00
 • Tisdagar: 08:00 - 17:00
 • Onsdagar: 08:00 - 17:00
 • Torsdagar: 08:00 - 17:00
 • Fredagar: 08:00 - 16:00