Definition Avkastningskrav

Kalkylränta, vilken ofta också benämns diskonteringsränta eller avkastningskrav, är den ränta
som används för att nuvärdesberäkna framtida avkastningar (och återfinns sålunda i ovan
beskrivna avkastningsmodeller).

Praktiker och teoretiker i stort ense om hur kalkylräntan skall beräknas för
värdering utav aktier, vilket sker genom användandet av CAPM (Capaturity Asset Pricing
Method). Denna metod inte är bruklig vid värdering av onoterade företag då
det oftast inte finns en tillräckligt aktiv marknad som kan sätta adekvata priser. Istället menar han
att varje värderingssituation är unik, vilket ger upphov till olika möjligheter för hur kalkylräntan
kan bestämmas.

Det finns tre möjliga sätt att bestämma kalkylräntan för onoterade företag:

1. Kalkylräntan = Avkastning på alternativa placeringar

Detta sätt att bestämma kalkylräntan baseras på ett synsätt där en investerar har möjlighet att investera i ett av flera olika företag. Kalkylräntan anges då till möjlig avkastning på alternativa investeringar.

2. Kalkylräntan = Den faktiska kapitalkostnaden

Kalkylräntan bestäms i detta fall utifrån företagets kostnad för tillskjutet kapital. Beräkningen sker utifrån företagets redovisning och baseras på den ränta och avkastning som långivare respektive ägare kräver på den andel av företagets totala kapital som de ställt till dess förfogande. Eftersom beräkningarna utgår ifrån företagets redovisning bygger de också på historiska värden.

3. WACC

Skillnaden mellan den faktiska kapitalkostnaden och WACC (Weighted Average Capital Cost) är att WACC utgår ifrån den ränta och avkastning som långivare respektive ägare kräver på det kapital de ställt till företagets förfogande vid värderingstillfället. Vid användande av WACC som kalkylränta avspeglar den marknadens och långivarnas aktuella krav vid värderingstillfället och inte deras historiska krav, vilket är fallet vid användande av den faktiska kapitalkostnaden.

Kontaktinformation

Det är alltid roligt att höra från nuvarande och blivande kunder. Hör av dig genom info nedan så kan vi diskutera hur vi kan hjälpas åt.

  • 08-670 90 60
  • ucaffarsfakta@uc.se

Öppettider företagsvärdering

  • Måndagar: 08:00 - 17:00
  • Tisdagar: 08:00 - 17:00
  • Onsdagar: 08:00 - 17:00
  • Torsdagar: 08:00 - 17:00
  • Fredagar: 08:00 - 16:00