Vad är en kassaflödesvärdering?

En kassaflödesvärdering beaktar att nuvärdet av en investering beror på prognostiserade framtida kassaflöden som nuvärdesberäknas (diskonteras) med en kalkylränta som dels återspeglar marknadens allmänna avkastningskrav, dels den specifika risk som värderingsobjektet är förknippat med. Avkastningsvärdet av de framtida kassaflödena är baserat på kassaflödet före finansieringskostnader. De finansiella kostnaderna beaktas istället vid fastställandet av kalkylräntan.

Med den värderingsmetod som används erhålls ett avkastningsvärde på Bolagets operativa kapital (enterprise value, EV).

Värdet på aktierna i bolaget erhålls genom att det beräknade avkastningsvärdet minskas med värdet av finansiella nettoskulder (räntebärande skulder minus över/underskott av likvida medel) vid värderingstidpunkten, samt justeras med hänsyn till värden på eventuella tillgångar och skulder som ej beaktas i det operativa kassaflödet.

Kontaktinformation

Det är alltid roligt att höra från nuvarande och blivande kunder. Hör av dig genom info nedan så kan vi diskutera hur vi kan hjälpas åt.

  • 08-670 90 60
  • ucaffarsfakta@uc.se

Öppettider företagsvärdering

  • Måndagar: 08:00 - 17:00
  • Tisdagar: 08:00 - 17:00
  • Onsdagar: 08:00 - 17:00
  • Torsdagar: 08:00 - 17:00
  • Fredagar: 08:00 - 16:00