Nyckeltalsvärdering (jämförbar värdering)

Vid en jämförbar värdering, så värderas ett företag utifrån nyckeltal på liknande företag som är noterade. De börslistade företagens marknadsvärde sätts i förhållande till framtida vinster och försäljning. Exempel på nyckeltal är t.ex. EV/EBITDA, EV/EBIT, P/E osv.

Steg för steg guide ”trading comps”

Nedan kommer vi att guida er i en nyckeltalsvärdering, jämförbar värdering eller trading comps värdering som det även kallas. Värt att notera är att denna jämförbara värdering är skapad med ambitionen om att alla skall kunna utföra en enklare värdering. Det finns långt mycket mer avancerade modeller – men för vissa modeller krävs tjocka böcker för att beskriva alla ingående steg. En mycket bra sådan guide är t.ex. Wall Street Prep som bland annat innehåller utförliga excel mallar och beskriver olika värderingsmetoder utförligt.

1. Identifiera ”peer group”, jämförelsegrupp

Starta med att identifiera liknande företag som det du skall värdera. En sådan grupp kallas normalt ”peer-group” eller ”peers”. Om du t.ex. skall värdera Nordea kan det vara bra att identifiera liknande bankbolag i Norden såsom t.ex. SEB, Swedbank och Handelsbanken.

Om företaget du skall värdera inte har lika klockrena ”peers” såsom Nordea i detta exempel så skall du försöka identifiera företag med liknande karaktärsdrag som ditt företag. Med liknande karaktärsdrag menas t.ex. dollarkänslighet, konjunkturkänslighet etc. Om företaget är ett ”fönster-företag” så kanske du kan hitta comps inom byggbranschen. Ett annat sätt är att kolla i olika branschregister såsom t.ex. Affärsvärldens ».

Ibland måste man söka sig även utanför Norden för att hitta en jämförbar grupp. Tänk även på att försöka hitta företag som är i ungefär samma storlek som det du skall värdera. En riktigt bra peer-group består normalt av mellan 4 och 10 bolag.

2. Finansiell information

När du identifierat din peer group är det dags att samla in finansiell information för gruppen. Detta gör du enklast genom olika databaser såsom t.ex. Thomson, Bloomberg eller liknande. En del information går även att hitta på google finance och Yahoo finance.

Information som är intressant är framåtblickande information om t.ex. EBITDA, EBIT, Net Profit (årets resultat) och omsättning. Som kan ses i vårt exempel nedan har vi samlat in denna information för åren 2009 (faktiskt utfall), 2010 prognos och 2011 prognos.

Jämförbar värdering

Om du inte har tillgång till databaser så får du försöka att hitta och identifiera dessa prognoser genom t.ex. årsredovisningar eller tillgängliga analytikerrapporter på t.ex. Remium.com eller redeye.se. Där kan du förhoppningsvis hitta färdiga peer groups med multiplar som du direkt kan applicera på ditt företag.

När du hittat och sammanställt denna framåblickande information så måste du även samla in information om marknadsvärde och skuldsättning. Detta för att du skall kunna skapa jämförelsenyckeltal.

Marknadsvärde och Enterprise Value hittar du enklast via ovan nämnda databaser. Om du inte har tillgång till databaser får du utgå från marknadsvärdet (antal utestående aktier * börskurs) samt enterprise value (marknadsvärde + skulder – kassa). Marknadsvärdet på bolagen går även att hitta här », men då måste du själv räkna ut enterprise value som du gör genom att justera börsvärdet för nettoskuld (som du hittar i sista tillgängliga kvartalsrapport eller årsredovisning).

3. Räkna ut multiplar och nycketal

För att räkna fram multiplar som du därefter kan applicera på ditt företag så dividerar du enterprise value med omsättning (EV/SALES), EBITDA (EV/EBITDA), och EBIT (EV/EBIT) samt dividerar marknadsvärdet med årets resultat (P/E).

4. Analysera underlaget

Comparable Valuation Analysis

Ett bra sätt att analysera din insamlade information på är att sammanställa genom olika grafer etc. enligt bild ovan.

5. Bestäm värde

Använd därefter medianvärdet för peer-gruppen på de olika multiplarna för respektive år och post.

I vårt exempel har vi följande medianvärden för gruppen:

  • EV/EBITDA 2010: 8,7x
  • EV/EBIT 2010: 11,2x
  • P/E 2010: 14,3x

 

Företaget vi skall värdera är skuldfritt och prognostiseras en EBITDA om 10 Mkr, en EBIT om 9 Mkr och Net Profit om 6 Mkr för 2010 – vilket ger ett värderingsintervall mellan 86 och 100 Mkr (10*8,7= 87 Mkr, 9*11,2= 100,8 Mkr samt 14,3*6= 85,8 Mkr).

Mer läsning

Det finns långt mycket mer avancerade modeller än värderingen ovan – men för vissa modeller krävs tjocka böcker för att beskriva alla ingående steg. En sådan bok som jag mycket varmt kan rekommendera är Wall Street Prep som bland annat innehåller utförliga excel mallar och beskriver olika värderingsmetoder utförligt. Jag har själv studerat dessa guider både in och utvändigt, och kan varmt rekommendera den (dock något dyr).

Kontaktinformation

Det är alltid roligt att höra från nuvarande och blivande kunder. Hör av dig genom info nedan så kan vi diskutera hur vi kan hjälpas åt.

  • 08-670 90 60
  • ucaffarsfakta@uc.se

Öppettider företagsvärdering

  • Måndagar: 08:00 - 17:00
  • Tisdagar: 08:00 - 17:00
  • Onsdagar: 08:00 - 17:00
  • Torsdagar: 08:00 - 17:00
  • Fredagar: 08:00 - 16:00