Finansiella termer

Denna lista är långt ifrån komplett. Den svenska finansbranschen består av väldigt många engelska ord, därför kommer flertalet ord att vara engelska i denna lista.

Black and Scholes – en metod för att värdera optioner

CAPMCapital asset pricing model, modell för uträkning av avkastningskrav på eget kapital

Corporate Finance – Företagsekonomi, dock används inte ordet företagsekonomi inom finansbranschen, troligen beroende på att det inte låter lika bra

Corpare – En person som jobbar inom corporate finance, oftast sammanknippat med sena nätter, för mycket kaffe och vid senare ålder stabil kagge

DCF – Discounted cash flow. En värdering av framtida kassaflöden diskonterade till dagens värde. Ett sätt att värdera företag

Diskonteringsränta – är den räntesats som uttrycker avkastningskrav på investerat kapital

EBIT – Earnings before interest and tax, alltså rörelseresultat

EBITDA – Earnings before interest, tax, depreciation och amortization. Rörelseresultat för avskrivningar

Investment banking – Ett samlingsbegrepp för finansrelaterad företagstjänster såsom t.ex. kapitalanskaffningar, värdepappershandel, förvärv och fusioner

IRR – Den ränta som en investering ger över ett antal år

Köppitch – En framställan av en idé för att försöka få ett köpuppdrag för företaget man pitchar mot. Te.x: Ni borde köpa detta å detta… För att det kommer betyda stora fördelar för er, stora synergier och vi tror vi kan köpa det till ett bra pris

NPV – Net present value, värdet av en framtida investering idag

Net profit – Nettovinst. De pengar som är över när allt är betalt, även efter skatt

Pitch – En framställan av en idé. Ett sätt att försöka binda upp nya klienter inom corporate finance. Oftast en idé som presenteras mot t.ex. Vdn i det företaget som man pitchar mot

Rörelsekapital – Det är det kapital ett företag behöver för att finansiera den löpande verksamheten

Synergier – Om t.ex. två företag går samman uppstår oftast syneriger i form av kostnadsbesparingar mellan företagen. T.ex. företaget behöver inte ha två förvaringslokaler, dubbla säljkårer osv. När 1+1=3 då har en fusion lyckats. Syneriger är alltså den ”samordningsvinst” som finns mellan två företag

Säljpitch – En framställan av en idé för att försöka få ett säljmandat för företaget man pitchar mot. Te.x: Ni borde sälja av er flygplansenhet, den är inte core business, är inte lönsam, och vi tror vi har en köpare till divisionen…

WACC – Weighted average cost of capital. Genomsnittlig kapitalkostnad för en investerare, ett vägt snitt av bankränta och avkastningskrav på eget kapital efter skatt

Kontaktinformation

Det är alltid roligt att höra från nuvarande och blivande kunder. Hör av dig genom info nedan så kan vi diskutera hur vi kan hjälpas åt.

  • 08-670 90 60
  • ucaffarsfakta@uc.se

Öppettider företagsvärdering

  • Måndagar: 08:00 - 17:00
  • Tisdagar: 08:00 - 17:00
  • Onsdagar: 08:00 - 17:00
  • Torsdagar: 08:00 - 17:00
  • Fredagar: 08:00 - 16:00